ویزای چین

*مدارک لازم(گروهی)

 1. پاسپورت
 2. 2قطعه عکس رنگی
 3. شغل
 4. آدرس منزل و محل کار
 5. ویزای گروهی حداقل 5 نفر میباشد و مبالغ فوق برای هر نفر محاسبه میشود.
 6. تعداد افراد حداقل می بایست 5 نفر باشد

*مدت زمان لازم جهت اخذ ویزا(گروهی)

 1. عادی سینگل - قیمت : $115 -مدت زمان لازم جهت تحویل : 2هفته
 2. نیمه فوری - قیمت : $140 -مدت زمان لازم جهت تحویل :7روز
 3. فوری - قیمت : $160 - مدت زمان لازم جهت تحویل :3روز کاری

*مدارک لازم (انفرادی یکماهه L )

 1. پاسپورت
 2. 2قطعه عکس رنگی
 3. شغل
 4. آدرس منزل و محل کار
 5. شماره تماس

*مدت زمان لازم جهت اخذ ویزا(انفرادی یکماهه L )

 1. عادی - قیمت :$160 - مدت زمان لازم جهت تحویل:2هفته کاری
 2. فوری - قیمت :$210 - مدت زمان لازم جهت تحویل :7روز کاری

مدارک لازم(تجاری F)

 1. پاسپورت
 2. 2قطعه عکس رنگی
 3. شغل
 4. آدرس منزل و محل کار
 5. شماره تماس