دهلی- آگرا- جیپور

افزودن به لیست علاقه مندی

درباره هندوستان


هندکشوریسرسبزدرجنوبآسیاباپایتختدهلینومیباشد .خاکِحاصلخیز،هوایمعتدلباعثگردیدهکهاینکشوربتواندجمعیّتبسیاریرادرخودجایدهد. ازمهمتریناماکنجلبگردشگریدردهلینوکهپایتختسیاسیهندوستانمیباشدمیتوانبهقلعهسرخ،مسجدجامعدهلیآرامگاههمایون،قُطُبمنار،بناییادبودمهاتما گاندیودروازههند،نامبرد . دهلیآمیختهایاستازجامعهسنتیومدرنونمودیاستازاجتماعمذاهب،قومیتهاوفرهنگهایمختلف . شهرآگرادرکناررودخانه یامونا ) جمنا ( قرارگرفتهوباقطارتادهلی،دوساعتونیم،باماشین 4 ساعتوباهواپیما 33 دقیقهفاصلهدارد. مهمترینمكاندیدنیآگراتاجمحلاست. اینبنایمهمبا معماریایرانیمنحصربهفردخودبهعنوانمهمترینبنایتاریخیهندویكیازعجایبهفتگانهجدید،شهرتجهانیدارد.قلعهآگراکههمچنینبهحصارسرخیالعلقلعهنیز، مشهورمیباشدیكیدیگرازاماکندیدنیاینشهراست .ازدیگرمراکزتاریخیودیدنیمنطقهآگرامیتوانآرامگاهاعتمادالدوله،کهملكهنورجهان،برایپدرخودکه صدراعظمِدربارجهانگیربود،ساخت،یكیازاصلیترینصنایعدستیدرآگرا،صنعتچرماستوتولیدگنندگاناینمحصولاتدراینصنعتپیشروبودهومحصولاتخود رابهداخلوخارجازهندوستانصادرمینمایند. بندرگواکهازدومنطقهشمالیوجنوبیتشكیلشدهاست،کهدارایسواحلشنیوسیع،زیبا،آرامولذتبخشیمیباشد .بیعتبینظیر،نخلهایزیبادرسواحلومراکزتفریحیساحلیوامكاناتمطلوبگردشگریباهزینهنسبتاکمازمهمترینعواملجذبگردشكرانبهاینمنطقهاست. تور هندوستانازجذابترینوپرطرفدارترینتورهایدنیاست . کشوریباجمعیتیمیلیاردیدرکنارصدهاآدابوسننوفرهنگوآییناستکههمگانرا،برایدیدناین کشورپهناورفرامیخواند.
 


 

 

بازدید 1988 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 26 آبان 1393 ساعت 06:09
منتشرشده در هندوستان

اطلاعات تکميلي

 • اطلاعات تور

  اطلاعات تور ... 123

Contact Details

گروه رزرو تورها

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخگویی مناسب و جلب رضایت شما هدف ماست.

وبگاه: www.malakehparvaz.com پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Contact Details

 • Address
  First Floor, No.1114, Dr. Shariati St
 • City
  Tehran
 • State or Province
  Tehran
 • Country
  Iran, Islamic Republic of
 • Telephone
  +982122266560
محتوای بیشتر در این بخش: بمبئی- گوا »
Please update your Flash Player to view content.