فرانسه

افزودن به لیست علاقه مندی

درباره فرانسه

 

پاریسپایتختفرانسهدرشمالاینکشورواقعشدهاست؛رودخانهسنیعنيشریانحياتيپاریسازميانهآنميگذردواین شهررابهدوکرانهغربيوشرقيتقسيمکردهودرنتيجهدوجزیرهزیبایکوچکرابهوجودآوردهاست. جزیرهشرقيیادآور سبکزندگيدورانبورژوازیواصالتآنهاميباشدوازلحاظتاریخيباقدمتي 2 هزارساله،پاریسرابهیکيازشهرهایپيشرفتهجهاندرزمينههایاقتصاد،فرهنگ،هنر،تفریحات،مدتبدیلکردهکهامروزهازآنبهعنوانیکيازمراکزبازرگانيو فرهنگيدنيایادميشود. خيابانفبورگسنانوره،فروشگاههایيلوکسازلباسهاوجواهراتمدرندرخودجایدادهواقتدارکاخاليزهزیبایيآنرادوچنداننمودهاستهنگاميکهدرخيابانشانزليزه،محلهاشرافيانونجيبزادگانفرانسویقدمميگذارید،شاهدمراکزخرید،سينماهایلوکسوشرکتهایهواپيمایيبسياریخواهيدبود.امادرکرانهغربياینرودبادنيایيکاملامتفاوتازآنچهبرایتانازقسمتشرقيآنگفتيممواجهخواهيدشد؛اینقسمتازشهرهموارهمهدتمدنودانشبودهچراکهاوليندانشگاههاوعبادتگاههادرآنتاسيسشدهاست. دانشگاهسوربن،خانهانتشاراتووجودهزارانکتابفروشي،فضایمعنویبدانبخشيدهوبهمثالروحدرکالبداینشهرسرزندهدميدهاست. موزهلوورنگيندرخشانفرانسه،بهسبکمعماریدورانرنسانسطراحيشدهکهبيشاز۵5 هزاراثرهنریدرهشتبخشمختلفرادرخودجای داده،دراینقسمتازشهرقراردارد. همچنينبرجایفلکهامروزهبهعنواننمادجهانيفرانسهشناختهميشود،یکيازمشهورترینسازههایجهاناست.

 

بازدید 2103 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 06:34
منتشرشده در اروپا

اطلاعات تکميلي

 • اطلاعات تور

  اطلاعات تور ...

Contact Details

گروه رزرو تورها

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخگویی مناسب و جلب رضایت شما هدف ماست.

وبگاه: www.malakehparvaz.com پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Contact Details

 • Address
  First Floor, No.1114, Dr. Shariati St
 • City
  Tehran
 • State or Province
  Tehran
 • Country
  Iran, Islamic Republic of
 • Telephone
  +982122266560
محتوای بیشتر در این بخش: « ایتالیا
Please update your Flash Player to view content.