ایتالیا

افزودن به لیست علاقه مندی

ایتالیا

ایتالیادرجنوباروپا،باآبوهوایمعتدلجزوهشتکشورصنعتیوپنجمینکشورپرجمعیتاروپامیباشدوازدوجزیرهسیسیلوساردِنیتشکیلشدهاست. دوکشورمستقلبسیارکوچکبهنامهایواتیکانوسانمارینودردرونخاکایتالیاقراردارندویکتکهازخاکایتالیانیزبیرونازخاکاصلیودرسوئیسقراردارد.گردشگرانطرفداراینچکمهشیکاروپا،فقطبرایخوردناسپاگتی،دیدناپرایامکانهایباستانیبهآنسفرنمیکنند. رم،بهعنوانپایتختامپراتوریروم،میراثجهانییونسکوواقامتگاهپاپ،برایسدههایپیاپیازمراکزسیاسیومذهبیتمدنغرببود. رمرادردنیابهدلیلتاریخهزارساله،فرهنگایتالیاییلقبشهرابدیدادهاند. دیدارازشهررم،دیدارازبزرگترینموزهیبیسقفدنیااستکهایتالیاراتبدیلبهیکیازاصلیترینقطبهایتوریسمبینالمللیکردهاست. حواستانباشدهنگامقدمزدنوگشتوگذاردرکوچهوخیابانهایشهرسرتانرابالابگیریدونوکساختمانهاوبالایکلیساهارانگاهکنیدچراکهشایددرهیچشهریدردنیانتواناینحجمازمجسمههاوآثارهنریکهیکجادررموجودداردراپیداکرد. فلورانسبارنسانس،مجسمهسازیونقاشیعجینشدهکههمانندرمبهیکموزهیبیسقفدیدنیمیماندوجایجایشهرشماراشگفتزدهخواهدکرد . شهرونیزدرمرکزمنطقهونتوویکیاززیباترینجاذبههایگردشگریایتالیاوبزرگترینشهربدونخودرویجهانبهشمارمیرودکهدرفهرستمیراثجهانییونسکوقرارگرفتهاست. ونیز،شهررویآباستبطوریکهدراینشهرهیچاثریازدودوترافیکاتومبیلهانیستوتنهاوسیلهنقلیهآنقایقاست؛قسمتهاییازشهرونیزواقعادرآبغوطهورندودرِبسیاریازخانههاروبهقایقهایپارکشدهدرکناردیوارهایفرورفتهدرآببازمیشوند؛چیزیکهدرتمامدنیانظیرندارد. پلیسوآتشنشانیهمباقایقموتوریدرسطحشهرحرکتمیکنند. میلانامروزهبعنوانمرکزمدوطراحیوباموزهها،کلیساها،بناهایتاریخیومعماریغنیخودازنظرتجاری،صنعت،موسیقی،ورزش،ادبیات،هنرورسانه،دنیاراتحتتاثیرقراردادهاست. مردمایتالیاافرادیخونگرم،پرشورهستند،حتیچندکلمهایتالیاییصحبتکردنآنهاراخوشحالمیکند.

بازدید 2146 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 06:49
منتشرشده در اروپا

اطلاعات تکميلي

 • اطلاعات تور

  اطلاعات تور ...

Contact Details

گروه رزرو تورها

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخگویی مناسب و جلب رضایت شما هدف ماست.

وبگاه: www.malakehparvaz.com پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Contact Details

 • Address
  First Floor, No.1114, Dr. Shariati St
 • City
  Tehran
 • State or Province
  Tehran
 • Country
  Iran, Islamic Republic of
 • Telephone
  +982122266560
محتوای بیشتر در این بخش: فرانسه »
Please update your Flash Player to view content.