مالدیو

افزودن به لیست علاقه مندی

درباره مالدیو

 

مالدیوکشوریاستجزیرهایدراقیانوسهندواقعدرجنوبغربیهند،کهپایتختآنمالهاست. مالدیوهمازنظرجمعیتوهممساحتکوچکترینکشورقارهآسیا محسوبمیشود. معابدسنگی،حصیربافی،مجسمههایچوبی،خطاطیوساختقایقازچوبنارگیلازتولیداتفرهنگیاینکشوراست. برخیازجزایرمالدیوویژه گردشگریاختصاصیافتهاند. معمولاهرهتلبررویجزیرهایقرارگرفتهاستکهبهنوبهخودیکشهرکوچکمحسوبمیشودوتمامامکاناترفاهیدرآنیافتمی گردد. سواحلزیبایمرجانیباماهیهایرنگارنگآنومردابهایصافوزلالودرختاننارگیل،محیطمناسبیبرایتجربهیکمکانجدیداستکهسفربهآنآرزویهرتوریستیمیباشد،بینجزایرراباقایقهایپرسرعتمیپیماییدکهدراینمسیرمیتوانیدانواعآبزیانازجملهماهیهایپرندهراازنزدیکببینید،مسافتهایطولانیتررامیتوانیدباهواپیماهایدریاییطیکنیدوازمناظرشگفتانگیزوحیرتآوراقیانوسهندلذتببریدوتجربهایبینظیردراقیانوسآرامراباماهمراهباشید

جزایرمالدیوازمکانهایجذاببرایغواصاناستوایستگاههایغواصیزیادیدراینجزایروجوددارد. یکیازمهمترینمقاصدگردشگریمالدیوموزهملیاست. این موزهدرپارکسلطانواقعشده،اینموزهمجموعهایارزشمندازاشیایقیمتیوعتیقه،کهدرآنتاریخوفرهنگاینکشورنمایاناست.علاوهبرآن،بهخاطرسهولتسفروعدمنیازبهویزابرایاتباعایرانی،اینمجموعهجزایردرمیانمسافرانایرانیطرفدارانزیادیدارد. اگربهدنبالدیدنیهایمالدیومیگردیدپارکسلطانموزهملیمسجدجمعهیبزرگقصررنگارنگمولیاژوبازارمحلیدرپایتخترا،بهشماپیشنهادمیکنیم . بهترینزمانبرایسفربهجزیرههایمالدیو،هوایآفتابیتابستانویاشوروهیجانقبلازکریسمسدرپاییزاستکهآنجارابهمحیطیمناسببرایاستراحتوآرامشاعصابوروان،مبدلساختهاست. تورهایغواصیکهدراینجزایربرگزارمیشوند،تجهیزاتوراهنماهایخوبیدراختیارمسافرانمیگذارند. درکنارغواصی،تفریحاتدیگرینیزدرسواحلگافاروفالوانجاممیشود،مثلعکاسیزیرآب،کهیکعکاسهمراهشمابهزیرآبمیآیدووقتیمشغوللذتبردنازدنیایزیرِاقیانوسهستید،تصویرتانراثبتمیکند. بههرحالیکعکسیادگاریکنارماهیهایکوچکرنگارنگیامرجانها،چیزینیستکهتویآلبومهمهپیداشود

 

 


 

 

بازدید 1579 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 26 آبان 1393 ساعت 08:01
منتشرشده در سایر کشورها و شهرها

اطلاعات تکميلي

 • اطلاعات تور

  اطلاعات تور ...

Contact Details

گروه رزرو تورها

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخگویی مناسب و جلب رضایت شما هدف ماست.

وبگاه: www.malakehparvaz.com پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Contact Details

 • Address
  First Floor, No.1114, Dr. Shariati St
 • City
  Tehran
 • State or Province
  Tehran
 • Country
  Iran, Islamic Republic of
 • Telephone
  +982122266560
محتوای بیشتر در این بخش: دبی »